Služby

Občianske právo

V oblasti občianskeho práva poskytujeme pre našich klientov nasledovné služby:

 • všeobecné poradenstvo
 • vypracovanie a pripomienkovanie rôznych typov zmlúv
 • úprava vlastníckych práv
 • vysporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • predaj, darovanie alebo zámena pozemkov, bytov a nebytových priestorov
 • zriaďovanie vecných bremien
 • spory týkajúce sa nehnuteľností
 • zodpovednosť za škodu a bezdôvodné obohatenie
 • vzťahy vyplývajúce z nájmu (spisovanie nájomných zmlúv, výpovede nájomných zmlúv, zastupovanie v súdnych sporoch
 • zastupovanie pred súdmi

Obchodné právo

V oblasti obchodného práva poskytujeme pre našich klientov nasledovné služby:

 • všeobecné poradenstvo
 • vymáhanie pohľadávok a zastupovanie pred súdmi
 • vypracovanie obchodných zmlúv
 • získavanie oprávnení na podnikateľskú činnosť
 • zakladanie všetkých obchodných spoločností a družstva a realizácia zmien v obchodnom registri
 • spory o náhradu škody

Pracovné právo

V oblasti pracovného práva poskytujme pre našich klientov nasledovné služby:

 • všeobecné poradenstvo
 • príprava pracovných a manažérskych zmlúv
 • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovný pomer
 • otázky dočasného prideľovania zamestnancov na výkon práce u iného zamestnávateľa
 • skončenie pracovného pomeru
 • zodpovednosť za škodu v pracovnoprávnych vzťahoch
 • dojednávanie konkurenčných doložiek a riešenie sporov z ich porušenia
 • zastupovanie v konaní pred súdmi a rozhodcovskými orgánmi v súvislosti s pracovnoprávnymi spormi

Rodinné právo

V oblasti rodinného práva poskytujeme pre našich klientov nasledovné služby:

 • všeobecné poradenstvo
 • zastupovanie v konaní o rozvod manželstva
 • vymáhanie nárokov z titulu vyživovacej povinnosti (1. vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, 2. vyživovacia povinnosť detí k rodičom, 3. vyživovacia povinnosť medzi ostatnými príbuznými, 4. vyživovacia povinnosť medzi manželmi, 5. príspevok na výživu rozvedeného manžela, 6. príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke)
 • starostlivosť o maloletých

Trestné právo

V oblasti trestného práva poskytujeme pre našich klientov nasledovné služby:

 • obhajoba v trestnom konaní
 • zastupovanie poškodeného v trestnom konaní
 • vypracovanie trestných oznámení
 • všeobecné poradenstvo

Hlavnými zásadami našej
advokátskej kancelárie sú:

 • Odbornosť
 • Diskrétnosť
 • Flexibilita
 • Hospodárnosť poskytovaných služieb
 • Informovanosť klienta

JUDr. Martina Vnenčáková
Čučmianska dlhá 7, 048 01 Rožňava
Zapísaná do zoznamu SAK pod č. 5755

e-mail: info@advokatrv.sk
tel. č.: 0918 723 752

MAPA - Kde nás najdete ?