O nás

Advokátska kancelária JUDr. Martiny Vnenčákovej so sídlom v Rožňave je mladá a dynamicky sa rozvíjajúca advokátska kancelária, ktorá poskytuje komplexné právne služby domácim aj zahraničným fyzickým a právnickým osobám vo verejnom i súkromnom sektore. Cieľom advokátskej kancelárie je svojím profesionálnym prístupom dosiahnuť spokojnosť klienta v konkrétnej právnej veci. Dôraz pritom kladieme na vybudovanie nevyhnutnej dôvery medzi advokátom a klientom spolu s dodržiavaním povinnosti zachovávať mlčanlivosť a zabezpečením ochrany informácií. Prioritou je záujem klienta dosiahnutý v súlade so zákonom a tento záujem má prednosť pred záujmami tretích osôb.

JUDr. Martina Vnenčáková je zapísaná v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 5755 a súčasne je zapísaná v zozname obhajcov ex offo v trestnom konaní, zozname advokátov ex offo pre konanie pred Ústavným súdom SR a v zozname advokátov poskytujúcich bezplatnú právnu pomoc. Pri svojej činnosti spolupracuje so súdnymi exekútormi, notármi, účtovnými a daňovými poradcami. V prípade naliehavej potreby klienta je možné si dohodnúť stretnutie i mimo advokátskej kancelárie v čase, ktorý klientovi vyhovuje.


Oblasti poskytovania právnych služieb

Vďaka naším skúsenostiam a znalostiam sme schopní poskytovať našim klientom právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach. Nižšie uvádzané oblasti práva predstavujú len najčastejšie a klientmi najviac vyžadované služby.

Komunálne právo - Poradenstvo pre správnu interpretáciu a aplikáciu právnych predpisov, zastupovanie miest a obcí v právnych konaniach, príprava VZN, právna analýza projektov obcí a miest, poradenstvo pri verejnom obstarávaní.

Vymáhanie pohľadávok - Poskytnutie právneho stanoviska a stanovenie presného postupu potrebného k dosiahnutiu, aby dlžník pohľadávku v celej výške čo najskôr uhradil, súdne vymáhanie pohľadávok, nariadenie a vedenie exekúcií prostredníctvom spolupracujúcich exekútorských úradov.

Pracovné právo - Právne poradenstvo v oblasti pracovného práva, vypracovanie právnych úkonov týkajúcich sa vzniku a zániku pracovného pomeru, zastupovanie v konaní pred súdmi v súvislosti s pracovnoprávnymi spormi, vypracovanie pracovných poriadkov a iných interných smerníc.

Občianske právo - Všeobecné poradenstvo, vypracovanie a pripomienkovanie rôznych typov zmlúv, vyjednávanie zmlúv, riešenie súdnych sporov pri ich neplnení resp. pri ich porušovaní, vysporiadanie podielového spoluvlastníctva, zriaďovanie vecných bremien, spory týkajúce sa nehnuteľností, zodpovednosť za škodu a bezdôvodné obohatenie, vzťahy vyplývajúce z nájmu (spisovanie nájomných zmlúv, výpovede nájomných zmlúv, zastupovanie v súdnych sporoch).

Trestné právo - Zastupovanie poškodeného v trestnom konaní, vypracovanie trestných oznámení, všeobecné poradenstvo.


Cenová ponuka

Naša advokátska kancelária sa snaží odmenu za poskytnuté právne služby prispôsobiť možnostiam klienta s prihliadnutím na náročnosť poskytnutých služieb, hodnotu veci a časovú náročnosť vybavenia veci.

Hlavnými zásadami našej
advokátskej kancelárie sú:

  • Odbornosť
  • Diskrétnosť
  • Flexibilita
  • Hospodárnosť poskytovaných služieb
  • Informovanosť klienta

JUDr. Martina Vnenčáková
Čučmianska dlhá 7, 048 01 Rožňava
Zapísaná do zoznamu SAK pod č. 5755

e-mail: info@advokatrv.sk
tel. č.: 0918 723 752

MAPA - Kde nás najdete ?